InTro ThaiGifTed.Org
ThaiGifTed.Org
ธนาคารหลักสูตร
บทความพิเศษ
กฎหมาย
เครื่องมือ
งานวิจัย
หนังสือน่าอ่าน
เวทีครู
เวทีเด็ก
เครือข่าย

หน่วยงานส่งเสริม
และพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ

โครงการ/กิจกรรมผู้มีความสามารถพิเศษ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
พสวท. และ สควค.
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
 
เช่น : บทความพิเศษ , บทเรียนจากครู เป็นต้น
                                                  "เด็กที่ มีความสามารถพิเศษ"

     ระดับ อัจฉริยะนับได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของชาติที่ไม่ควรมองข้าม ซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก หากได้รับการส่งเสริมอย่างถูกวิธี เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จะสามารถสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติได้อย่างอเนกอนันต์ แต่หากไม่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือที่เหมาะสม และส่งเสริมอย่างถูกวิธี อาจสูญเสียศักยภาพได้ " เด็กกลุ่มนี้จึงควรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อจะได้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพทั้งทางร่างกาย และจิตใจไปพร้อมๆ กันเด็กที่มีความสามารถพิเศษและเด็กอัจฉริยะจึงเปรียบดังกล้าไม้พันธุ์ดี เมื่อเติบโตเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์ ให้ร่มเงาและสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ
  

  บันทึกประสบการณ์โครงงานคณิตศาสตร์ดีเด่น “การกระดอนของวัตถุในกรอบและทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก”

hermes replica handbags รวบรวมข้อมูลเอกสาร งานวิจัยจากประเทศต่าง ๆ ที่มีการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษที่มีมาตรฐานดี รวมทั้งข้อมูลในประเทศไทย นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำเป็นร่างมาตรฐานการจัดการศึกษาสำหรับผู้มี replica rolexความสามารถพิเศษ จากนั้นจึงนำไปทดลองใช้กับโรงเรียนที่มีประสบการณ์การจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แล้วนำผลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ใหม่ เพื่อตรวจสอบคุณภาพและจัดทำเป็นร่างมาตรฐานการจัดการศึกษาฯให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาในประเทศไทย">

  การพัฒนามาตรฐานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

rolex replica ลดระยะเวลาเรียนและหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ ด้านภาษาไทย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 replica rolex โดยใช้วิธีการย่นหลักสูตรในช่วงชั้นที่ 4 ให้ใช้เวลาสั้นลงแต่ยังมีเนื้อหาเท่าเดิม fake rolex watches และมุ่งพัฒนาเด็กด้วยหลักสูตรเสริมในระดับที่กว้าง ยากและลึกซึ้งมากกว่าหลักสูตรปกติ">

  รายงานการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรลดระยะเวลาเรียนและหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  รายงานสรุปสภาพปัจจุบันและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษของประเทศไทย

  บันทึกประสบการณ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ดีเด่น “การแตกของฝักต้อยติ่ง”

  รายงานการวิจัย การประเมินพัฒนาการสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>

ชื่อบทเรียน รายวิชา ระดับ

 การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของรูปทรงจากการออกแบบ

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

 กฎของโคไซน์

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 กฎของโคไซน์

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 ลำดับและอนุกรม

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 เขาคือ...ผู้ค้นพบ

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 จากภาพสู่บทกวี

ภาษาไทย

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 Unseen Thailand

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนต้น

 หรรษาพาเที่ยว

ภาษาไทย

ประถมศึกษา

 Unseen Thailand

ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนต้น

 ปฏิกิริยาเคมี

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>

จำนวนผู้เยี่ยมชม
©2010 Thaigifted โดยสำนักนโยบายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและโอกาสทางการศึกษา (สร.)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ 99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 026687123