InTro ThaiGifTed.Org
ThaiGifTed.Org
ธนาคารหลักสูตร
บทความพิเศษ
กฎหมาย
เครื่องมือ
งานวิจัย
หนังสือน่าอ่าน
เวทีครู
เวทีเด็ก
เครือข่าย

หน่วยงานส่งเสริม
และพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ

โครงการ/กิจกรรมผู้มีความสามารถพิเศษ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
พสวท. และ สควค.
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
 
เช่น : บทความพิเศษ , บทเรียนจากครู เป็นต้น
                                                  "เด็กที่ มีความสามารถพิเศษ"

     ระดับ อัจฉริยะนับได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของชาติที่ไม่ควรมองข้าม ซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก หากได้รับการส่งเสริมอย่างถูกวิธี เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จะสามารถสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติได้อย่างอเนกอนันต์ แต่หากไม่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือที่เหมาะสม และส่งเสริมอย่างถูกวิธี อาจสูญเสียศักยภาพได้ " เด็กกลุ่มนี้จึงควรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อจะได้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพทั้งทางร่างกาย และจิตใจไปพร้อมๆ กันเด็กที่มีความสามารถพิเศษและเด็กอัจฉริยะจึงเปรียบดังกล้าไม้พันธุ์ดี เมื่อเติบโตเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์ ให้ร่มเงาและสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ
  

  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ลิมิตของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการอินติเกรด หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  รายงานสรุปสภาพปัจจุบันและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษของประเทศไทย

  รายงานการวิจัย การประเมินพัฒนาการสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  รายงานการวิจัย รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านภาษาไทย

  สนุกกับภาษาไทย คู่มือการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านภาษาไทย

  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ตรีโกณมิติ หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>

ชื่อบทเรียน รายวิชา ระดับ

 การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของรูปทรงจากการออกแบบ

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

 ตะลุยอวกาศ

วิทยาศาสตร์

ประถมศึกษา

 กฎของโคไซน์

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 จากภาพสู่บทกวี

ภาษาไทย

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 ตลก 69 (การแปลงทางเรขาคณิต)

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

 รูปทรงกระบอก

คณิตศาสตร์

ประถมศึกษา

 T.V. English

ภาษาต่างประเทศ

ประถมศึกษา

 เที่ยวกรุงเทพฯ

ภาษาไทย

มัธยมศึกษาตอนต้น

 กฎของโคไซน์

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 ชิ้นงานสร้างสรรค์

คณิตศาสตร์

ประถมศึกษา

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>

จำนวนผู้เยี่ยมชม
©2010 Thaigifted โดยสำนักนโยบายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและโอกาสทางการศึกษา (สร.)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ 99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 026687123