InTro ThaiGifTed.Org
ThaiGifTed.Org
ธนาคารหลักสูตร
บทความพิเศษ
กฎหมาย
เครื่องมือ
งานวิจัย
หนังสือน่าอ่าน
เวทีครู
เวทีเด็ก
เครือข่าย

หน่วยงานส่งเสริม
และพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ

โครงการ/กิจกรรมผู้มีความสามารถพิเศษ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
พสวท. และ สควค.
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
 
เช่น : บทความพิเศษ , บทเรียนจากครู เป็นต้น
                                                  "เด็กที่ มีความสามารถพิเศษ"

     ระดับ อัจฉริยะนับได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของชาติที่ไม่ควรมองข้าม ซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก หากได้รับการส่งเสริมอย่างถูกวิธี เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จะสามารถสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติได้อย่างอเนกอนันต์ แต่หากไม่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือที่เหมาะสม และส่งเสริมอย่างถูกวิธี อาจสูญเสียศักยภาพได้ " เด็กกลุ่มนี้จึงควรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อจะได้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพทั้งทางร่างกาย และจิตใจไปพร้อมๆ กันเด็กที่มีความสามารถพิเศษและเด็กอัจฉริยะจึงเปรียบดังกล้าไม้พันธุ์ดี เมื่อเติบโตเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์ ให้ร่มเงาและสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ
  

hermes replica handbags รวบรวมข้อมูลเอกสาร งานวิจัยจากประเทศต่าง ๆ ที่มีการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษที่มีมาตรฐานดี รวมทั้งข้อมูลในประเทศไทย นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำเป็นร่างมาตรฐานการจัดการศึกษาสำหรับผู้มี replica rolexความสามารถพิเศษ จากนั้นจึงนำไปทดลองใช้กับโรงเรียนที่มีประสบการณ์การจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แล้วนำผลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ใหม่ เพื่อตรวจสอบคุณภาพและจัดทำเป็นร่างมาตรฐานการจัดการศึกษาฯให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาในประเทศไทย">

  การพัฒนามาตรฐานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เซต หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  รายงานการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรขยายประสบการณ์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

rolex replica ลดระยะเวลาเรียนและหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ ด้านภาษาไทย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 replica rolex โดยใช้วิธีการย่นหลักสูตรในช่วงชั้นที่ 4 ให้ใช้เวลาสั้นลงแต่ยังมีเนื้อหาเท่าเดิม fake rolex watches และมุ่งพัฒนาเด็กด้วยหลักสูตรเสริมในระดับที่กว้าง ยากและลึกซึ้งมากกว่าหลักสูตรปกติ">

  รายงานการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรลดระยะเวลาเรียนและหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  เก่ง ดี มีสุข : คู่มือการให้บริการด้านแนะแนวและจิตวิทยาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>

ชื่อบทเรียน รายวิชา ระดับ

 T.V. English

ภาษาต่างประเทศ

ประถมศึกษา

 การเขียนพจน์ทั่วไปของลำดับในรูปความสัมพันธ์เวียนเกิด

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 กิจกรรมเหนือฟ้า

วิทยาศาสตร์

ประถมศึกษา

 T.V. English

ภาษาต่างประเทศ

ประถมศึกษา

 กฎของโคไซน์

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 แฟรคทอล (Fractals)

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 เรียงร้อยเป็นเรื่องสั้น

ภาษาไทย

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 เต่งหรือเหี่ยว

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 ปฏิกิริยาเคมี

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 การวัด

คณิตศาสตร์

ประถมศึกษา

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>

จำนวนผู้เยี่ยมชม
©2010 Thaigifted โดยสำนักนโยบายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและโอกาสทางการศึกษา (สร.)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ 99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 026687123