InTro ThaiGifTed.Org
ThaiGifTed.Org
ธนาคารหลักสูตร
บทความพิเศษ
กฎหมาย
เครื่องมือ
งานวิจัย
หนังสือน่าอ่าน
เวทีครู
เวทีเด็ก
เครือข่าย

หน่วยงานส่งเสริม
และพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ

โครงการ/กิจกรรมผู้มีความสามารถพิเศษ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
พสวท. และ สควค.
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
 
เช่น : บทความพิเศษ , บทเรียนจากครู เป็นต้น
                                                  "เด็กที่ มีความสามารถพิเศษ"

     ระดับ อัจฉริยะนับได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของชาติที่ไม่ควรมองข้าม ซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก หากได้รับการส่งเสริมอย่างถูกวิธี เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จะสามารถสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติได้อย่างอเนกอนันต์ แต่หากไม่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือที่เหมาะสม และส่งเสริมอย่างถูกวิธี อาจสูญเสียศักยภาพได้ " เด็กกลุ่มนี้จึงควรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อจะได้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพทั้งทางร่างกาย และจิตใจไปพร้อมๆ กันเด็กที่มีความสามารถพิเศษและเด็กอัจฉริยะจึงเปรียบดังกล้าไม้พันธุ์ดี เมื่อเติบโตเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์ ให้ร่มเงาและสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ
  

  การเรียนรู้ของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ รายงานผลการสัมมนาทางวิชาการ จากงานปฏิรูปการศึกษา ก้าวหน้าสู่ปีที่ 3

  บันทึกประสบการณ์โครงงานวิทยาศาสตร์ดีเด่น “รูปแบบการหุบของใบไมยราบ”

  คู่มือการสอนหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

rolex replica ลดระยะเวลาเรียนและหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ ด้านภาษาไทย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 replica rolex โดยใช้วิธีการย่นหลักสูตรในช่วงชั้นที่ 4 ให้ใช้เวลาสั้นลงแต่ยังมีเนื้อหาเท่าเดิม fake rolex watches และมุ่งพัฒนาเด็กด้วยหลักสูตรเสริมในระดับที่กว้าง ยากและลึกซึ้งมากกว่าหลักสูตรปกติ">

  รายงานการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรลดระยะเวลาเรียนและหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

swiss rolex replica จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการนำร่องสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ โดยปรับหลักสูตรปกติช่วงชั้นที่ 4 ให้กระชับ replica rolex watches ใช้เวลาเรียนให้สั้นลงเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน แต่ยังคงเนื้อหาเท่าเดิมครบถ้วนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด">

  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  รายงานการวิจัยการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (ประกอบการร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....)

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>

ชื่อบทเรียน รายวิชา ระดับ

 เต่งหรือเหี่ยว

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 กฎของโคไซน์

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 ASSUMPTION THONBURI FOOTBALL GAME

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

 เรียงร้อยเป็นเรื่องสั้น

ภาษาไทย

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของรูปทรงจากการออกแบบ

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

 ตะลุยอวกาศ

วิทยาศาสตร์

ประถมศึกษา

 ปฏิกิริยาเคมี

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 ตลก 69 (การแปลงทางเรขาคณิต)

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

 เร็วโลดแล่น

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

 การวัด

คณิตศาสตร์

ประถมศึกษา

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>

จำนวนผู้เยี่ยมชม
©2010 Thaigifted โดยสำนักนโยบายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและโอกาสทางการศึกษา (สร.)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ 99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 026687123