ผลงานวิจัย

นางสัญญา บุญเปลี่ยน - thaied

Current Record: นางสัญญา บุญเปลี่ยน

นางสัญญา บุญเปลี่ยน

 

๑) ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีประสิทธิภาพ ๘๕.๓๑/๘๖.๑๕ ๒) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑

Click to minimize this section Details

ยอมรับเงื่อนไข 1
ลำดับที่ 8885
ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
คำสำคัญ(keyword) แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน
ชื่อผู้วิจัย นางสัญญา บุญเปลี่ยน
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Mrs.Sanya Bunpain
ตำแหน่ง ครู
การศึกษา ปริญญาตรี
สถานที่ติดต่อ 55/1 หมู่ 2 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 70170
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองลังกา
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) ปีการศึกษา 2550
ประเภท งานวิจัยเชิงคุณภาพ
ประวัติความเป็นมา(history) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับโรงเรียนบ้านหนองลังกาในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละมีคะแนนที่ต่ำลงทุกปี และต่ำกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด (ร้อยละ ๗๕) และจากการศึกษาพบว่าผู้เรียนจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการอ่านและการเขียนเป็นส่วนใหญ่ จีงต้องการเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาทักษะดังกล่าว
วัตถุประสงค์(objective)

 

๑.  เพื่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐
๒.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านและการเขียนสะกดคำ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองลังกา ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ
สมมุติฐาน(assumption)

 

๑. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐

๒.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านและการเขียนคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองลังกา ที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะ      การอ่านและการเขียนสะกดคำ หลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน

กลุ่มตัวอย่าง(sample)

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียน ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองลังกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน รวม ๑๓ คน
ตัวแปร(variable)

 

ตัวแปรอิสระ คือ ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านและการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

คำนิยาม(defination)

 

๑. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ หมายถึง เอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ประกอบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อการจัดการเรียนรู้ชนิดหนึ่งที่ใช้ฝึกทักษะให้กับผู้เรียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งเกิดความชำนาญ โดยยึดขั้นตอนการอ่านและการเขียนสะกดคำ ตามหลักการและแนวคิดของสุคนธ์ สินธพานนท์ (๒๕๕๑: ๙๒) ประกอบด้วย
เล่มที่ ๑ ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ ๑ เรื่องคำที่สะกดด้วยสระอา
เล่มที่ ๒ ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ ๒ เรื่องคำที่สะกดด้วยสระอี
เล่มที่ ๓ ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ ๓ เรื่องคำที่สะกดด้วยสระโอ
เล่มที่ ๔ ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ ๔ เรื่องคำที่สะกดด้วยสระไอ
เล่มที่ ๕ ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ ๕ เรื่องคำที่สะกดด้วยสระใอ
เล่มที่ ๖ ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ ๖ เรื่องคำที่สะกดด้วยสระอู
เล่มที่ ๗ ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ ๗ เรื่องคำที่สะกดด้วยสระเอา
เล่มที่ ๘ ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ ๘ เรื่องคำที่สะกดด้วยสระอำ
เล่มที่ ๙ ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ ๙ เรื่องคำที่สะกดด้วยสระเอ
เล่มที่ ๑๐ ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ ๑๐ เรื่องคำที่สะกดด้วยสระแอ
เล่มที่ ๑๑ ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ ๑๑ เรื่องคำที่สะกดด้วยสระอือ
เล่มที่ ๑๒ ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ ๑๒ เรื่องคำที่สะกดด้วยสระอะ
เล่มที่ ๑๓ ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ ๑๓ เรื่องคำที่สะกดด้วยสระอิ
เล่มที่ ๑๔ ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ ๑๔ เรื่องคำที่สะกดด้วยสระอึ
เล่มที่ ๑๕ ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ ๑๕ เรื่องคำที่สะกดด้วยสระอุ
เล่มที่ ๑๖ ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ ๑๖ เรื่องคำที่สะกดด้วยสระออ
เล่มที่ ๑๗ ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ ๑๗ เรื่องคำที่สะกดด้วยสระอัว
เล่มที่ ๑๘ ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ ๑๘ เรื่องคำที่สะกดด้วยสระเออ
เล่มที่ ๑๙ ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ ๑๙ เรื่องคำที่สะกดด้วยสระเอีย
เล่มที่ ๒๐ ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ ๒๐ เรื่องคำที่สะกดด้วยสระเอือ
เล่มที่ ๒๑ ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ ๒๑ เรื่องคำที่สะกดด้วยสระเอะ
เล่มที่ ๒๒ ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ ๒๒ เรื่องคำที่สะกดด้วยสระแอะ
เล่มที่ ๒๓ ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ ๒๓ เรื่องคำที่สะกดด้วยสระเอาะ
เล่มที่ ๒๔ ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ ๒๔ เรื่องคำที่สะกดด้วยสระเออะ
เล่มที่ ๒๕ ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ ๒๕ เรื่องคำที่สะกดด้วยสระโอะ
๒. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองลังกา ซึ่งกำหนดไว้ ๘๐/๘๐ โดยประสิทธิภาพ หมายถึง การประเมินผลนักเรียนในการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและ        การเขียนสะกดคำ โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องการอ่านและการเขียนคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองลังกา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
๘๐ ตัวแรก หมายถึง ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทำแบบทดสอบท้ายชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ จำนวน ๕ ฉบับ ได้ค่าเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
๘๐ ตัวหลัง หมายถึง ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการวัดผลสัมฤทธิ์หลังจากการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ได้ค่าเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (Pre – test) และคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน (Post – test) ของนักเรียน                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑๓ คน ที่ทดสอบจากแบบทดสอบเรื่องการอ่านและการเขียนคำ ซึ่งผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น
๔.  นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองลังกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
เครื่องมือ(tool)

ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ

การรวบรวมข้อมูล(gathering)

 

๑. ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการอ่านและการเขียนสะกดคำ จำนวน ๑ ชั่วโมง
๒. ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ จำนวน ๒๕ ชั่วโมง จำนวน ๒๕ แผน
๓. เมื่อนักเรียนเรียนรู้และฝึกด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำในชุดที่ ๑ – ๕, ๖ -๑๐, ๑๑ – ๑๕, ๑๖ – ๒๐, ๒๑ – ๒๕ แล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบในชุดที่ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ ตามลำดับด้วย

๔. หลังจากที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำแล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องการอ่านและการเขียนคำ จำนวน ๑ ชั่วโมง

การวิเคราะห์(analysis)

 

ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
๑. หาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามแนวทาง       การคำนวณ E / E
๒. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำโดยใช้สถิติ ทดสอบค่าที (t – test) แบบกลุ่มสัมพันธ์ (Independent )
ข้อสรุป(summary)

 

๑) ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีประสิทธิภาพ ๘๕.๓๑/๘๖.๑๕ ๒) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
ข้อเสนอแนะ(suggestion)

 

๑. ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปใช้
หลังจากใช้ชุดฝึกทักษะแต่ละชุดฝึกแล้ว ให้ประเมินนักเรียนทุกครั้งเพื่อจะได้ทราบว่านักเรียนแต่ละคนผ่านเกณฑ์การประเมินหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา แก้ไข หรือจัดการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ ที่กำหนดไว้ต่อไป
๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการพัฒนาการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ ครูผู้สอนต้องพิจารณาหาสาเหตุ แนวทางหรือวิธีการที่จะนำมาใช้อย่างรอบคอบ ซึ่งมีแนวทางที่ควรปฏิบัติดังนี้
.๑ ชุดฝึกทักษะที่จัดทำควรมีหลากหลายรูปแบบ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม              ในการออกแบบกิจกรรม และการประเมินผล เพื่อที่จะได้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของ ตนเองและเพื่อเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
.๒ ควรใช้ชุดฝึกทักษะควบคู่กับนวัตกรรมหรือสื่ออื่น ๆ ในลักษณะของ         สื่อประสม
.๓ ควรใช้ชุดทักษะควบคู่กับกิจกรรมหรือวิธีการต่าง ๆ เช่น เพลง เกม และกิจกรรมเสริมทักษะอื่น
ปี 2550
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved