ผลงานวิจัย

นางประเนียน แก้วมาลากุล - thaied

Current Record: นางประเนียน แก้วมาลากุล

นางประเนียน แก้วมาลากุล

Click to minimize this section Details

ลำดับที่ 4401
ชื่อผลงานวิจัย การเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนและแรงจูงใจใน การเรียนภาษาไทยหลักภาษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมอลำกับการสอนตามคู่มือครู
หัวข้อ(Eng) The Comparison Between WritingAbility And Inspiration In Learning Thai Grammar Of Elemontary
Students (Grade 6) By Employing Local Knowledge ( Thai Dancing) And Teaching Handbook.
ชื่อผู้วิจัย นางประเนียน แก้วมาลากุล
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Mrs. Pranian Kaewmalakul
ตำแหน่ง อาจารย์ 3
การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต ( ค.บ. )
สถานที่ติดต่อ 38/1 หมู่ 2 ต. นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ. เมือง จ. กำแพงเพชร หรือโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง1 ( ทุ่งโพธิ์ทะเล ) ต. นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ. เมือง จ. กำแพงเพชร
ช่วงระยะเวลาที่ทำวิจัย(duration) 2544
ประเภท วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จัดทำโดย ครู
สถานที่จัดเก็บผลงาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง1 ( ทุ่งโพธิ์ทะเล ) ต. นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ. เมือง จ. กำแพงเพชร
ประวัติความเป็นมา(history) ปัญหาวิจัย

หากพิจารณาถึงวิธีสอนที่จะทำให้หลักสูตรสัมฤทธิ์ผลแล้ว ครู ต้องจัดกิจกรรมการสอนหลาย ๆ วิธี โดยเน้นการทำให้บทเรียนน่าสนใจและสนุกสนาน เกิดการเรียนรู้ และมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง และการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันต้องมีการส่งสารและรับสารอยู่ตลอดเวลา การเขียนเป็นการส่งสารอย่างหนึ่งที่ผู้เขียนได้แสดงออกในด้านความรู้ ความคิดเห็น ความรู้สึกและความเข้าใจให้ผู้อื่นทราบ การที่ผู้เขียนจะเขียนได้ดีสนในบทเรียนนั้นต้องอาศัยการฝึกฝน ซึ่งการสอนแบบใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมอลำ จะช่วยผู้เรียนสนใจในบทเรียนและพัฒนาทักษะการเขียนได้

วิธีการแก้ปัญหา

1. ใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมอลำ คือ การเรียนรู้จากเนื้อหาหมอลำหลักภาษา

2. ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของ ดร. ริชาร์ด วอล์คเกอร์ คือ มีการเตรียมการวิเคราะห์ความหมายของเรื่องที่อ่าน ถึงการทำกิจกรรมการเขียน
วัตถุประสงค์(objective) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยหลักภาษา และเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเขียนภาษาไทยหลักภาษาของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมอลำ กับการสอนตามคู่มือครู
กลุ่มตัวอย่าง(sample) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 41 คน ของโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ( ทุ่งโพธิ์ทะเล)
เครื่องมือ(tool) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่
1 แผนการสอนวิชาภาษาไทยหลักภาษา แบ่งออกเป็น 2 แผนคือ
1.1 แผนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมอลำ
1.2 แผนการสอนโดยใช้คู่มือครู
2 แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษาไทยหลักภาษา
2.1 เขียนอธิบายจากเรื่องที่อ่านหลักภาษา ที่กำหนดให้
2.2 เขียนแต่งหมอลำจากเนื้อหาหลักภาษา
2.3 แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเขียนและการเรียนภาษาไทยหลักภาษา เป็นแบบสอบถามวัดพฤติกรรทของนักเรียนในด้านความสนใจ ความต้องการ ความสนุกสนาน ความกระตือรือร้นที่จะทำกิจกรรมการเขียนการเรียนภาษาไทยหลักภาษา
การรวบรวมข้อมูล(gathering) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่เก็บ
1 คะแนนในแต่ละแบบฝึกทักษะจำนวน 5 แบบฝึก
2 คะแนนการทดสอบก่อนและหลังการสอนแบบใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมอลำ
3 คะแนนจากแบบสอบถามวัดแรงจูงในในการเขียนภาษาไทย
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การทดสอบ และ การสอบถาม
ข้อเสนอแนะ(suggestion) วิธีแลกเปลี่ยนความรู้ / สะท้อนผล
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสอนแบบใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมอลำ มีการขยายเครือข่ายในรูปแบบการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมอลำและเพลงพื้นบ้านของท้องถิ่นนั้นๆ ขยายเครือข่ายจากโรงเรียนสู่อำเภอ จากอำเภอขยายเครือข่ายระดับจังหวัด
การนำผลไปใช้
มีการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูที่สอนวิชาภาษาไทยหลักภาษาและผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาไทยหลักภาษา ในการพิจารณาเลือกใช้รูปแบบการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนทักษะการเชียนภาษาไทยหลักภาษา
ปี 2544
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved